براساس فهرست شماره ۲ مجلات علمی با اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی مجله ایراتی بهینه سازی دارای اعتبار می باشد دانشجوبان کارشناسی ارشد میتوانند یک نمره از دو نمره مقاله پایان نامه خود را با پذیرش این مجله اخذ نمایند

 لینک بخشنامه در زیر قابل مشاهده است

 http://rvp.iau.ir/sp/download/majalat/950615.pdf

ردیف ۶۸ از جدول شماره ۴